براي استفاده از خدمات تور درج شماره تلفن مسافر الزامي است
بديهيست در صورت درج نکردن شماره همراه مسافر باعث عدم استفاده از خدمات فوق الذکر استسایر اعلانات