داشتن فرم اطلاعات پزشکي و تعهد نامه مسافر بيمار الزامي است

سایر اعلانات