کلاسهاي J,C,Y,H,V 

هرگونه تغيير و يا استرداد بليت تا 24 ساعت قبل از پرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 20% از نرخ پايه بليت ميگردد.

هرگونه تغييرو يا استرداد بليت کمتر از 24 ساعت قبل ازپرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 40% از نرخ پايه بليت ميگردد.

کلاسهايQ,M,N,L,O 
هرگونه تغييرو يا استرداد بليت در کلاس M مسير تهران - کيش - تهران (قابل فروش از وب سايت)  مشمول پرداخت هزينه به ميزان 100% از نرخ پايه بليت ميگردد
هرگونه تغييرو يا استرداد بليت تا 24 ساعت قبل از پرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 25% از نرخ پايه بليت ميگردد

هرگونه تغييرو يا استرداد بليت کمتر از 24 ساعت قبل ازپرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 50% از نرخ پايه بليت ميگردد.
هزينه NO SHOW معادل بند 2 در کلاسهاي فوق الذکر ميباشد
    بليتهاي اينترنتي صرفا" از طريق مراجعه به وب سايت و ثبت اينترنتي قابل ابطال و استرداد مي باشد.
  در صورت ابطال پرواز و يا تاخير بيش از دو ساعت که سبب انصراف مسافر از پرواز گردد، در صورت حضور مسافر در فرودگاه مي بايستي رسيد بليت ممهور به مهر ايستگاه و در صورت عدم حضور براساس اطلاعات ارسالي از ايستگاه به واحد درآمد به شماره فکس 44633694 و يا به پست الکترونيک  revenue@kishairline.com تا نسبت به  استرداد اقدام گردد(ضمنا" شماره تماس مسافر ميبايستي در رسيد قيد گردد)).
استرداد بليت هاي خريداري شده توسط کارتهاي هديه ، غير قابل شارژ ، بي نام و بدون شماره حساب به سرعت امکانپذير نبوده و مي بايستي براي استرداد از طريق حساب بانکي ديگري غير از حساب اصلي مربوط به سيستم اينترنت بوکينگ ( که توسط واحد مالي تامين مي گردد) و از طريق ارسال تاييد به سيستم هسته بانکي جهت عودت وجه تعيين شده توسط اين هواپيمايي به مسافر صورت پذيرد .
بليتهاي خريداري شده از طريق فروش اينترنتي ، قابل انتقال به غير نيست و همراه داشتن کارت شناسايي در فرودگاه الزامي است.
هر گونه تغيير در تاريخ يا مسير پرواز منوط به ابطال و استرداد بليت اوليه از طريق سيستم مطابق با شرايط اعلام شده در بند هاي 1،2 و 3 مي باشد. جهت هرگونه تغيير تاريخ و مسير پروازي جديد، ميبايستي از طريق سيستم اقدام گردد.
در صورتيکه به هر نحوي کلاس پروازي تغيير نمايد مسافر گرامي مي تواند با مراجعه به دفتر مرکزي اين هواپيمايي و تطبيق اطلاعات پرواز مذکور با سوابق پروازي موجود در واحد درآمد و يا از طريق سيستم استرداد الکترونيکي / از طريق صدور MCO  و يا نقداً توسط رياست ايستگاه نسبت به اخذ مبلغ ما به التفاوت تغيير کلاس اقدام نمايد
استرداد بليت اينترنتي فقط توسط صاحب آن و يا وکيل قانوني به همراه وکالتنامه رسمي و يا ارائه کارت شناسايي  توسط پدر و يا مادر و يا همسر امکانپذير مي باشد

در صورتيکه مسافر بزرگسال اشتباهاً بجاي مسافر کودک (2تا 12 سال) پذيرش گردد مابه التفاوت تعرفه دريافتي به حساب بدهکار ايستگاه پذيرش کننده مي باشد .

مسافران گرامي مي توانند در صورت قطع سيستم  با مراجعه به" واحد درآمد" دفتر مرکزي و يا دفاتر رسمي هواپيمايي کيش در سراسر کشور نسبت به استرداد بليت اينترنتي اقدام لازم را معمول نمايند .

چنانچه مسافران محترم  به هنگام بوکينگ اينترنتي سهواً مسير نادرستي را پرداخت کرده باشد (بوک شده باشد) نسبت به خريد مجدد مسير صحيح اقدام و جهت استرداد بليت قبلي به دفتر مرکزي اين هواپيمايي در تهران مراجعه نمايد .

خريدار در کليه مراحل خريد و استرداد بليت، معترف به آگاهي کامل از قوانين بليت هاي جاري و همچنين نحوه  خريد و سوار شدن به هواپيما براساس مکانيزم بليت هاي الکترونيک مي باشد .

 
سایر اعلانات